Trends op de Nijmeegse woningmarkt

Home » lokaal » Trends op de Nijmeegse woningmarkt

Naoorlogse stijging

In de Tweede Wereldoorlog zijn veel huizen verloren gegaan doordat de stad (waarschijnlijk) werd aangezien voor de Duitse stad Kleve. Ook daarna werd er nog zwaar gevochten onder de naam Market Garden. Op dat moment woonden er ongeveer 100 duizend mensen in de stad Nijmegen. Na de oorlog werd de stad in hoog tempo opgebouwd waardoor de dorpen Neerbosch, Hatert en Hees snel veranderden in wijken. In de jaren 70 bereikte de stad een inwonersaantal van bijna 150 duizend mensen waarna het afvlakte. Daarna ontstond er een geleidelijke stijging. Op dit moment wonen er 177 duizend mensen in Nijmegen. 

Studenten stad

Na de komst van de Universiteit is Nijmegen een echte studentenstad geworden. Momenteel zijn er meer dan 18.000 studenten woonachtig in Nijmegen en ruim 42.000 studerende studenten. Wel is er een daling te zien in het aantal studenten dat in Nijmegen woont. Dit kan verklaart worden door het invoeren van het leenstelsel. De studenten maken gebruik van de onzelfstandige woningmarkt, welke voornamelijk geplaatst zijn in het centrum van de stad. Op dit moment lopen er verschillende maatschappelijke projecten waarbij studenten en jongeren de wijken verbeteren en versterken. Studenten doen dit door mensen met een zorgbehoefte te ondersteunen.

Koopwoningen versus huurwoningen

In de laatste jaren heeft een Nijmeegse woningcrisis plaats gevonden waarbij er minder vraag was naar koopwoningen en te veel vraag naar huurwoningen. Hierdoor daalden de prijzen met twintig procent. In de jaren na de crisis is de vraag naar koopwoningen wel weer gestegen, maar geleidelijk. Ook de prijzen van de koopwoningen zijn nu aan het stijgen. Na de crisis is er weinig veranderd voor de huurwoningen. Er is tot op heden nog veel vraag en weinig aanbod voor deze woningen. Dit is te verklaren door het feit dat er steeds meer mensen na hun studie in de stad willen blijven wonen.

Toekomst

Momenteel is er een tekort aan betaalbare huurwoningen in de stad. Hieronder vallen woningen met een huurprijs tot 1000 euro. Er wordt verwacht dat het tekort de komende jaren niet zal afnemen. Op het moment van schrijven lopen er 31 nieuwbouwprojecten om te kijken of er iets gedaan kan worden aan dit tekort aan woningen. In de toekomst wordt voornamelijk gekeken naar de starters en net afgestudeerden. Dit is dezelfde groep die momenteel de minste keuze heeft in woningen. Daarnaast is er een zoektocht naar een grootstedelijk woonmilieu in de wijken Stelt, Waaijenstein, Grote Boel en Vossenpels.

Huizenmarkt: verschuiving door vergrijzing

Meer ouderen en een langere levensverwachting
Het is geen onbekend feit dat Nederland in zijn geheel aan het vergrijzen is. De levensverwachting van de mensen stijgt en het totale aantal ouderen neemt toe. De vergrijzing is sinds 2013 versneld. Men verwacht in 2040 totaal 4,7 miljoen ouderen te tellen. Dit betekent dat in 2040 meer dan een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder is. Deze verandering in de bevolkingssamenstelling brengt ook verandering in de woningmarkt en de woonsituaties. De zorg neemt af en het aantal ouderen neemt toe, waardoor ouderen langer zelfstandig zullen moeten blijven wonen. Ouderdom brengt de nodige fysieke beperken met zich mee die op hun beurt weer zorgen voor een vraag naar geschikte woningen.

Vergrijzing en Nijmegen
Het aantal ouderen in Nijmegen stijgt natuurlijk ook met deze nationale vergrijzing. Nijmegen speelt actief in op de urgente situatie van het toenemende aantal ouderen en de grotere vraag naar geschikte woningen. Zorgaanbieders en woningcorporaties slaan de handen ineen en ontwikkelen samen nieuwe complexen voor de ouderen om veilig en prettig in te kunnen wonen. De sociale wijkteams van Nijmegen spelen in op de toenemende vraag naar zorg door met alle teams uit de stad te kijken naar een optimale verdeling van het zorgaanbod. Mogelijkheden voor dagbesteding breiden zich uit in verschillende wijkcentra.

Woningen voor ouderen in Nijmegen
Het aantal woningen dat geschikt is voor ouderen met een fysieke beperking moet stijgen om het toenemende aantal ouderen zelfstandig te kunnen laten wonen. Ouderen wonen al langer zelfstandig door het afbouwen naar enkel verpleegafdelingen binnen de verzorgingstehuizen. De langere levensverwachting en de versnelde toename van ouderen zorgt hierdoor uiteindelijk voor een tekort aan woningen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen. Er wordt hard gewerkt de benodigde zorg ook te kunnen bieden buiten de verzorgingstehuizen aan de zelfstandig wonende ouderen. De behoefte naar het aantal woningen verandert, maar ook de behoefte naar de soort woning verandert. Mensen hebben meer te besteden en hebben hogere opleidingen afgerond wat invloed heeft op de woningvraag.

De woningmarkt en ouderen
Demografische ontwikkelingen, waaronder vergrijzing en inkomens, hebben een grote invloed op de woningmarkt. De behoefte naar huurwoningen en koopwoningen is wisselend. Factoren als de veranderingen in het inkomen, benodigde zorg en zelfstandigheid van ouderen speelt mee in de woningkeuze. Door gebruik van regelmatige onderzoeken kan een goed beeld worden gevormd van de woningvraag. Door het nauw volgen van de ontwikkelingen kunnen belangrijke factoren worden meegenomen in een beleid voor zowel zorg als wonen voor ouderen.

Woningmarkt in Nijmegen regionaal gezien

Stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen
Nijmegen en haar woningmarkt maken deel uit van het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen. Het beleid rondom de woningmarkt wordt dan ook regionaal afgestemd. Er zijn binnen de regio verschillende afspraken gemaakt over de woningbouwproductie, zoals over de regionale invulling en het ruimtelijk beleid. Sinds 2013 wordt met de GPR methodiek gebouwd. Dit is een duurzame manier van het bouwen van woningen die overeen is gekomen in Het Groene Akkoord. Het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen bestaat uit een groot aantal gemeenten die met elkaar samenwerken voor optimale welvaart van hun inwoners en groei voor de hele regio.

Verdeling van woonruimte
Het werkgebied voor woningcorporaties wordt vanuit afspraken op basis van de Woningwet vastgesteld. Nijmegen is een stad die over het algemeen vooral groeit, maar de stad kent ook krimping. De groei en krimp verschillen per deel van de stad, waarmee ook de vraag naar woningproductie. Om goed te kunnen aansluiten op de ontwikkelende woonvraag is het belangrijk goede afspraken over de productie van woningen te maken binnen de regio. Door de verdeling van woningruimte regionaal vorm te geven krijgen inwoners meer keuzevrijheid. De woningkeuze wordt zo minder beïnvloed door de vaak uiteenlopende regels per gemeente. Ook de gemeenten halen hier voordeel uit, omdat ze door de regionale regels niet onbewust mensen weren door hun eigen regels.

Een prettige woonomgeving
Door de samenwerking tussen de vele gemeenten in het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen kan gewerkt worden aan het verstedelijkingsgebied. Per gemeenten vind je weer verschillende wijken met elk verschillende inwoners met ook verschillende behoeften. Door de regionale aanpak kunnen voorzieningen makkelijker worden aangepast aan de ontwikkelingen per gebied. Hierbij kun je denken aan voorzieningen als scholen, winkels, zorgvoorzieningen en sportgelegenheden. Door het optimaal aansluiten bij de veranderende behoefte wordt het keuzegebied voor woningzoekenden vergroot. De regionale benadering zorgt hiermee voor een verbetering van de algemene woonomgeving voor de inwoners van gemeenten in Arnhem en Nijmegen.


De verstedelijking zorgt ervoor dat het wonen binnen het gehele Arnhem-Nijmegen netwerk aantrekkelijker wordt. Verhuizen binnen dit netwerk wordt tevens makkelijker en aantrekkelijker. De groei en krimp van gemeenten en wijken moet voor optimale anticipatie nauw in de gaten worden gehouden. Dit ook met het oog op de nationale vergrijzing, wat zorgt voor een stijging in de behoefte aan woningen voor mensen met een fysieke beperking. De vergrijzing zorgt tevens voor een stijgende behoefte aan zorg waar rekeningen mee kan worden gehouden in de voorzieningen per wijk.

Home » lokaal » Trends op de Nijmeegse woningmarkt

Waarom MEEZZ?

  • Plaatsing op Funda

  • Advies tijdens de verkoop

  • Jij bepaalt!

  • Grote geldbesparing

Meezz-tussenlaag

Meest gelezen

Verkoop je huis zelf

Ontdek razendsnel hoe je jouw huis zelf verkoopt met MEEZZ.